Cmentarze Świata


Regulamin

§ 1 Cmentarze Świata jest miejscem, gdzie gromadzone są informacje i zdjęcia o realnych cmentarzach.

§ 2 Informacje i zdjęcia przechowuje się w postaci elektronicznej.

§ 3 Przechowywanie informacji i zdjęć jest usługą nieodpłatną.

§ 4 Wprowadzenie danych informacji i zdjęć jest możliwe po zalogowaniu się do panelu administracyjnego.

§ 5 Użytkownik – osoba zalogowana do panelu administracyjnego.

§ 6 Ze względu na prawa autorskie do zdjęć i tekstów użytkownik, który chce wprowadzić dane do bazy Cmentarzy Świata musi zalogować się do serwisu i podać swoje dane osobowe.

§ 7 Użytkownik wyraża zgodę aby dane osobowe były przechowywane w postaci elektronicznej.

§ 8 Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane.

§ 9 Użytkownik ma prawo wprowadzić do bazy danych informacje i zdjęcia o cmentarzach. Może je zmienić lub usunąć z bazy.

§ 10 Usunięcie powoduje skutki nieodwracalne.

§ 11 Użytkownik wprowadzający informacje i zdjęcia zaświadcza, że ma do nich prawo i nie są one kopią lub naśladownictwem.

§ 12 Użytkownik wyraża zgodę na upublicznienie wprowadzonych zdjęć i opisów poprzez akceptację Regulaminu Cmentarzy Świata.

§ 13 Administracja Cmentarzy Świata może wyrazić zgodę na nieodpłatne kopiowanie zdjęć i opisów.

§ 14 Kopiowanie zdjęć i opisów w celach komercyjnych może nastąpić tylko za zgodą autora.

§ 15 Użytkownik posługuje się login i hasło, które pozwolą modyfikować dane w serwisie Cmentarze Świata.

§ 16 Odpowiedzialność za opis i wybór zdjęć ponosi wyłącznie użytkownik.

§ 17 Administracja Cmentarzy Świata zastrzega sobie prawo usunięcia w części lub całości dane ( zdjęcia i opisy) wprowadzonych do bazy, jeżeli zawierają one treści obelżywe, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub niezgodne z obowiązującym prawem (np. wprowadzenie danych osobowych innych osób, publikacja wizerunku innych osób żyjących) lub nie są związane tematycznie z architektura i historią cmentarzy.

§ 18 Dane serwisu Cmentarze Świata może usunąć osoba, która je wprowadziła lub Administrator Cmentarza w sytuacjach określonych w pkt.18 lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że użytkownik nie jest autorem lub właścicielem albo nie ma prawa do upubliczniania zdjęć lub opisów.

§ 19 Z forum mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane i zalogowane do serwisu.

§ 20 Regulamin obowiązuje na czas nieoznaczony.